bania english

آموزش زبان انگلیسی مقطع راهنمایی

 

جزوه گرامر زبان انگليسي سوم راهنمايي

درس اول: s مالكيت

نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.

 

1 – هر گاه بخواهيم جسمي يا شيء را به انساني تعلق و مالكيت دهيم، ابتدا يك آپُستروف s يا(s') به آخر اسم انسان اضافه مي كنيم سپس نام شيء مورد نظر را به دنبال‌ آن مي آوريم . مثال :


Sara's book : كتاب سارا
Teacher's pen : خودكار معلم


2 – (s') يا آپُستروف s مالكيت مخصوص تعلق جسم يا شي به انسان است و براي تعلق دادن شي به شي ديگر هرگز به كار نمي رود.

3 - اگر اسمي كه مي خواهيم شيء را به آن نسبت دهيم به حرف S ختم شود و يا s جمع به دنبال داشته باشد كافي است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S كه در آخر اسم وجود دارد بياوريم مثل :


Student's books : كتاب هاي دانش آموزان
Girl's dresses: لباس هاي دختران


4 – اگر بخواهيم شيء را به شئي ديگر تعلق و مالكيت دهيم ، كافي است حرف اضافه of را بين اسم آن دو شي قرار دهيم مثل :

The door of the class : دربِ كلاس

The legs of the table : پايه هاي ميز

 

5- حرف اضافه of فقط براي تعلق دادن شي به شي ديگر به كار مي رود و براي تعلق دادن شي به انسان ها به كار نمي رود.

6 – نكته ديگر اين درس در مورد استفاده از «صفت» مي باشد. همانطور كه مي دانيد « صفت» كلمه اي است كه مشخص كننده وضعيت يا حالت اسم مي باشد. صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند مانند :

Old man :‌مردِ پير
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت    question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كنند مانند :

The old man is in the room. پير مرد در اتاق است

و يا بعد از فعل to be مانند am-is- are مي‌آيد مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . اين دختر خيلي چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصيف مي كنند مانند :

Blue car اتوبوس آبي
Red shoes كفش هاي قرمز

9- بعضي از صفاتي كه شما با آن ها آشنا هستيد عبارتند از :

Tall : بلند , short: كوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : كوچك , large: بزرگ
Old: قديمي , new: جديد , young: جوان
Hard : مشكل , easy: آسان , blue: آبي
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سياه  

 

  تمرين :
  1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جديد بسازيد و در آن ها 's‌يا of به كار ببريد.

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است براي تعلق دادن car به Ali از 's استفاده مي كنيم.

2- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون مي خواهيم the legs(بي جان) را به this تعلق دهيم از of استفاده مي كنيم.  

 

  2 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1- what colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزينه c صحيح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- whose book is it? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزينه a صحيح است. چون امير انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده مي شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boy’s
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزينه b صحيح است . boy انسان است و s' مي گيرد. گزينه هاي ديگر از نظر گرامري پاسخ درستي نمي دهند.  

 

  3 - در تمرين زيرs' يا of به كار ببريد.

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به كار مي رود چون sister جاندار است.  

 

  4 – در جاي خالي كلمه مناسب به كار ببريد.

1- Mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall … Amir … house is brown.

پاسخ : در اولين جاي خالي Of و در دومين جاي خالي 's قرار مي گيرد.

4. Ahmad’s mother is a nurse . …is a good nurse.

پاسخ : she

 

 

 

درس دوم: ضماير مفعولي و قيود تكرار

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از ضماير مفعولي و قسمت ديگر آن درباره قيدهاي تكرار مي باشد. نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.
1 – ضماير مفعولي ضمايري هستند كه در جمله بعد از فعل قرار مي گيرند و نقش مفعولي دارند. شما قبلاً با ضماير فاعلي آشنا شده ايد. درجدول زير ضمير مفعولي مربوط به هر يك از ضماير فاعلي در جلو آن نوشته شده است.

ضمير مفعولي

ضمير فاعلي

به من يا مرا  me

من  I

به تو يا تو را  you 

تو   You

به او يا او را  him

او(مرد)  He

به او يا او را  her

او(زن)  She

به او يا او را  it

او(خنثي)  It

به ما يا ما را  us

ما  We 

به شما يا شما را  you

شما  You 

به ايشان يا ايشان را  them

ايشان  They

 

 

به چند مثال توجه كنيد:

Give me a pen please.        لطفاً به من يك خودكار بده.
me : ضمير مفعولي

I see him every day.   من او را هر روز مي بينم.
him : ضمير مفعولي

 2 – ضماير مفعولي فقط بعد از فعل هايي مي آيند كه به مفعول احتياج دارند (متعدي) مانند :

See,help,give,ask,buy,eat,want,visit و .....

بعضي از فعل ها به مفعول احتياج ندارند (لازم) و به تنهايي معناي كاملي دارند مانند go, come و ...

3 – ضماير مفعولي سوم شخص مفرد مانند ضمير فاعلي مذكر و مؤنث و خنثي دارد. براي مرد him ، براي زن her و براي اشياء it به كار مي رود.

4 – قسمت ديگر گرامر اين درس قيدهاي تكرار هستند. شما در اين درس با چند قيد تكرار مانند زير آشنا مي شويد.


Always : هميشه

Often : اغلب
Usually : معمولاً
Sometimes : ‌گاهي اوقات
Never : هرگز


5 – در جمله قيدهاي تكرار بعد از مشتقات فعل tobe مانند am-is-are-was-were قرار مي گيرند مانند :

She is always late.

يعني «او هميشه دير مي كند» . در اين مثال قيد تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنين محل قيدهاي تكرار در جمله قبل از فعل اصلي جمله ( بعد از فاعل) مي باشد.
مانند :

She always comes late.
فاعل : She, always : قيد تكرار , comes : فعل اصلي

They often go to bed late.   آن ها معمولاً دير به رختخواب مي روند.  
فاعل : They , often : قيد تكرار , go : فعل اصلي  

 

  تمرين
1 - جمله هاي زير را با قيد تكرار usually بازنويسي كنيد.

1. Sara gets up early in the morning.
پاسخ: Sara usually gets up early in the morning.

قيد تكرار (usually) قبل از فعل اصلي جمله قرار مي گيرد.(بعد از فاعل)

2.Sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قيد تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار مي گيرد.  

  2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him مي باشد چون بعد از فعل اصلي see قرار مي گيرد. در اينجا احتياج به يك مفعول داريم. فعل see (ديدن) احتياج به مفعول دارد كه مشخص مي كند كه چه كسي را ديده ام.

 

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They مي باشد چون قبل از فعل جمله (are) قرار مي گيرد. They نقش فاعل را دارد. Them ضمير مفعولي است.

3 – Does (him – he) teach (you – your) English.

پاسخ : teach فعل اصلي جمله است he نقش فاعل دارد و قبل از فعل اصلي مي آيد و you نقش ضمير مفعولي را دارد و بعد از فعل اصلي مي آيد.

4 – Ahmad’s sister has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : ضمير ملكي her به كار مي بريم. چون فاعل Ahmad's sister است كه سوم شخص مفرد مؤنث (زن) است. (her در اين جمله صفت ملكي است نه ضمير مفعولي چون با اسم hand همراه است.)

5 – Do you know that girl ? Yes, I know (she – her).

پاسخ : ضمير مفعولي her به كارمي بريم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول جمله نيز مي باشد و بعد از فعل اصلي know مي آيد.  

 

  3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1- Her father wants an orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحيح است . چون her father مذكر است.

2 – Do you like children? Yes, I like ……. ( him - their – them)

پاسخ : them صحيح است. چون children مفعول و جمع است.

3 – Do you help your mather at home? Yesو I help … (she – her – him).

پاسخ : her صحيح است. چون mother يك زن است.

 

 

درس سوم: How much , How many

 

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از How much و How manyمي باشد و نكات آن عبارتند از :

1 – كلمه How much به معناي «چه مقدار» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چقدر » يا «چه مقدار» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How much براي پرسيدن مقدار اشياء غيرقابل شمارش و يا براي پرسيدن قيمت چيزي يا پرسيدن جمع رياضي اعداد به كار مي رود. بعضي از اشياء غير قابل شمارش عبارتند از پول، نان، برنج‌، آب و شير .......به مثال هاي زير توجه كنيد.

شما چقدر پول داري ؟  How much money do you have?    

او چقدر شير مي خواهد ؟    How much milk does he want ?

 

2 – كلمه How many به معناي «چه تعداد» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چندتا» يا «چند عدد» يا «چه تعداد» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How many براي پرسيدن تعداد اشياء قابل شمارش به كار مي رود. مانند كتاب، دانش آموز، اتومبيل و غيره . به مثال هاي زير توجه كنيد.

چند عدد اتوبوس در خيابان وجود دارد؟    How many buses are there in the street?

شما چند تا دوست داريد؟    How many friends do you have?

 

3 – در پاسخ به How much معمولاً از كلمات a little – some - a lot of استفاده مي شود و در پاسخ به How many معمولاً از كلمات a few – several – many – some - a lot of ‌ يا اعداد استفاده مي شود.

4 – با توجه به نكته بالا مي توان گفت كه some , a lot of هم براي اشياء قابل شمارش و هم براي اشياء غيرقابل شمارش استفاده مي شود. اما a little فقط براي اشياء غير قابل شمارش و  a few فقط براي اشياء قابل شمارش به كار مي رود.

5 – با How much فعل مفرد و با How many فعل جمع به كار برده مي شود. ضمناً بعد از      How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع مي آيد. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the classroom.  

 

  تمرين :
1 – جملات زير را با How much يا How many سؤالي كنيد.

1. There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?

چون meat غيرقابل شمارش است با How much سؤال مي شود. پس از How much اسم به صورت مفرد
(meat) و فعل نيز با صيغه مفرد (is) مي آيد.

2. There are many students in the class.
How many students are there in the class?

چون student قابل شمارش است باmany How سؤال مي شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل با صيغه جمع (are) مي آيد.  

 

  2 – به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 . How many apples do you see in this picture?
I see two apples in this picture.

پاسخ : apple قابل شمارش است و در عكس دو عدد سيب ديده مي شود.

 

2. How much milk is there in the glass?
There is a little milk in the glass.

پاسخ : milk غيرقابل شمارش است و در ليوان مقدار كمي شير وجود دارد. مقدار كم براي چيزهاي غيرقابل شمارش با a little  بيان مي شود.  

 

  3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1. Does he have ……..friends in this school?
a) a little
b) much
c) very much
d) many

 

2 - How much money do you need? Just …………..
a) a few
b) a little
c) many
d) very

 

3. I see …. eggs and…… rice on the table.
a) an – a little
b) a few – a
c) a few – a little
d) a little – a few

 

4. There are …….books on the table.
a) some
b) much
c) a little
d) little

پاسخ1 : d صحيح است چون friend قابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي قابل شمارش به كار برد.

پاسخ2 : b صحيح است . چون money غيرقابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي غيرقابل شمارش بكار برد.

پاسخ3 : C صحيح است چون بعد از جاي خالي eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است چند تخم مرغ روي ميز ديده مي شود نه يكي و براي آن a few (يعني تعداد كمي) درست است. Rice (برنج) غيرقابل شمارش است و براي آن a little(يعني مقدار كمي ) درست است.

پاسخ4 : a صحيح است. چون book قابل شمارش است. گزينه هاي ديگر فقط براي اشياء غيرقابل شمارش به كار مي رود.

 

درس چهارم: زمان گذشته ساده

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زير آورده شده است.
1- زمان گذشته به عملي اشاره مي كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگليسي با افزودن ed به آخر فعل ساخته مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازي مي كنم.
I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم.
2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)
آنها تماشا مي كنند تلويزيون هر شب.
They watched T.V last night. (زمان گذشته ساده)
. آنها تماشا كردند تلويزيون ديشب

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اينصورت براي ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه مي شود مثلاً:

live --> lived
close --> closed
arrive --> arrived

 

3 – بعضي از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض مي شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هايي كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قيدهاي زمان گذشته همراهند . شما با قيدهاي زمان زير آشنا هستيد:

Yesterday : ‌ديروز
Last night : ديشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : دو روزقبل يا دو روز پيش
( به معناي گذشته last و  به معناي قبل مي باشدago)

5 - براي منفي كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده مي شود و فعل به صورت اول خودش برمي گردد.

I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم.

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفي شده)
من بازي نكردم فوتبال ديروز.

به جاي did not مي توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.

I didn’t play football yesterday.

 

6 – براي سؤالي كردن زمان گذشته از فعل كمكي did كه گذشته do است استفاده مي شود. فعل did را در ابتداي جمله استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله به صورت اول خودش بر مي گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من ديروز فوتبال بازي كردم
Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالي شده)
آيا من ديروز فوتبال بازي كردم؟

 

  تمرين :
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1. when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : When did you visit the doctor?

در هنگام سؤالي كردن از فعل كمكي did استفاده مي شود و فعل اصلي جمله (visited) به حالت اول خودش (visit) برمي گردد.

2 . Where………………?
We cleaned our mother’s room yesterday.
پاسخ: where did you clean yesterday?

مانند مثال بالا از فعل كمكي did استفاده كرده ايم و فعل اصلي جمله (cleaned) به حالت اول خودش (clean) بر مي گردد.

3. …………..?
Yes , I closed the store at 9 last night.
پاسخ : Did you close the store at 9 last night?

از فعل كمكي did براي سؤال كردن استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله (closed) به حالت اول خودش (close) بر مي گردد.

4. ……………..?
No, she didn't listen to the radio.
پاسخ : Did she listen to the radio?

براي سؤال ساخن از did در اول جمله استفاده مي شود و فعل به صورت اول خودش استفاده مي شود.  

 

  2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. He ……some cheese yesterday morning.(need – needed - needs)

پاسخ : needed صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) مي باشد.

2. Mina helped her mother ………. (last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night  صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است بايد قيد زمان گذشته به كار ببريم.

3. Ali …… his homework at school yesterday.(finish – finishes - finished)

پاسخ : finished صحيح است چون در جمله قيد زمان گذشته yesterday استفاده شده است.

 

 

درس پنجم: گذشته ساده افعال بي قاعده

گرامر يا دستور زبان اين درس ادامه گرامر درس قبل مي باشد. در اين درس شما با فعل هاي بي قاعده آشنا مي شويد.

 نكات

1 – افعالي كه با اضافه كردن ed يا d به آخرشان تبديل به زمان گذشته مي شوند. افعال باقاعده ناميده مي شوند مانند play, watch و ....

2 – بعضي از افعال براي تبديل شدن به زمان گذشته ed نمي گيرند بلكه خودشان شكل خاصي دارند و بايستي از حفظ شوند. اين افعال را افعال بي قاعده مي نامند. مانند حال ساده --> گذشته ساده

go--> went
see--> saw
eat --> ate
have--> had

3 – براي منفي كردن و سؤالي كردن افعال بي قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده مي كنيم. توجه كنيد كه هنگام استفاده از فعل كمكي did و didn't بايستي فعل اصلي جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زير توجه كنيد.

He goes to school everyday. (حال ساده)
او هر روز به مدرسه مي رود.

He went to school yesterday. (گذشته ساده)
او ديروز به مدرسه رفت.

He didn't go to school yesterday. (گذشته ساده منفي شده)
او ديروز به مدرسه نرفت.

Did He go to school yesterday? (گذشته ساده سؤالي شده)
آيا او ديروز به مدرسه رفت؟  

 

  تمرين
1 – پاسخ كامل دهيد.

1 – Did you go to library last week?
Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بي قاعده است. گذشته آن went‌مي باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday?
Yes , he bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بي قاعده است. گذشته آن bought مي باشد.

3. Did you see Ali’s father last night?
No, I didn't see Ali's father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بي قاعده است. گذشته آن saw مي باشد. اما در اينجا چون پاسخ منفي است از شكل اول فعل يعني see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night?
No, she didn't do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلي اين جمله do به معناي انجام دادن مي باشد. گذشته do مي شود did، اما در اين جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفي است) فعل اصلي do، به شكل اول خودش يعني همان do آورده شده است.  

 

  نكته : افعال بي قاعده در انگليسي حدود 200 عدد مي باشند كه حدود 40 تاي آن مربوط به كلاس سوم راهنمايي مي باشد و در صفحه 80 كتاب درسي آورده شده است.

 

درس ششم: زمان گذشته استمراري

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته استمراري مي باشد.

 نكات

1 – زمان گذشته استمراري در مورد عملي صحبت مي كند كه در گذشته براي مدتي انجام مي گرفته است. فرمول اين زمان به صورت زير است:

فاعل + was(were) + ing قيد مناسب + مفعول + فعل اصلي

I was studing English in the evening.                                                                                   مثال:

2 – فعل هاي was , were فعل هاي كمكي اين زمان هستند. براي منفي كردن و سؤالي كردن از همين افعال كمكي استفاده مي كنيم. به مثال زير توجه كنيد.

She was watching film when I came. زمان گذشته استمراري
She wasn't watching film when I came. گذشته استمراري منفي
Was she watching film when I came?  

 

3- قيد هاي زمان شامل قيدهاي زمان گذشته ساده و... مي باشد. قيد زمان ديگري كه خاص گذشته استمراري مي باشد شامل جمله اي است كه با   when يا because شروع مي شود و فعل آن گذشته ساده مي باشد. مثال:  

She was watching cartoon when I came.

She was sleeping at 8 because she was tired.

 تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1. what ………….?
I was reading a book last night .
What were you reading last night ? (پاسخ)

براي سؤال ساختن، فعل كمكي was يا were را قبل از فاعل مي گذاريم.

2 – when …….?
Ali was playing football yesterday afternoon.
When was Ali playing football? (پاسخ)

3 - ………………?
No, I wasn't eating lunch at 12 yesterday.
Were you eating lunch at 12 yesterday?  

 

  2 – پاسخ كامل دهيد.

1. Was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn't fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

براي جمله منفي زمان ماضي استمراري از weren't , wasn't استفاده مي شود.

2 – Were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn't helping my mother yesterday afrternoon.

 

 

درس هفتم: افعال كمكي can, should, may

 

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره استفاده از افعال كمكي can, should, may مي باشد . نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

1 – فعل هاي can, should, may از افعال كمكي هستند. معناي اين افعال به شرح زير مي باشد.
Can : توانستن و امكان داشتن

May : ممكن بودن و اجازه داشتن  
Should : بايد و بايستن


2 – براي منفي كردن از not بعد از فعل  can, may ,should استفاده مي شود.

She can read English well.
او مي تواند انگليسي را خوب بخواند.

: Can she read English well? سؤالي
آيا او مي تواند انگليسي را خوب بخواند؟

 

3- بعد از اين افعال كمكي، فعلهاي اصلي بصورت ساده يا مصدر بدون to مي آيند.  

 

  تمرين
1 – پاسخ كوتاه و كامل دهيد.

1 – May I use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook.

پاسخ: فعل may يك فعلي كمكي است. معناي آن اجازه داشتن و ممكن بودن است. بعد از may فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.

2 – Can she speak English?
No, she can't. she can't speak English.

پاسخ : فعل can يك فعل كمكي است. معناي آن توانستن مي باشد. بعد از can فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.

3 – Should he do his homework before 10?
Yes, he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should يك فعل كمكي است . معناي آن بايد يا بايستن مي باشد. بعد از should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.  

 

  2- در جاي خالي از افعال كمكي can, may, should استفاده كنيد.

1- You ……… go to school today because you are sick.
Should not يا may not يا can not  :پاسخ

2- ……… I leave the class? Yes, but you ……… come back soon.
: may , should پاسخ

3 - ……… I go to bed late? No, you ……… go early.
: may , should پاسخ

    

 

 

 

درس هشتم: قيدهاي حالت

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره قيد حالت مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

1 – قيد كلمه اي است كه چگونگي انجام شدن فعل را بيان مي كند. يا بر زبان و يا مكان خاصي دلالت مي كند. شما قبلاً با قيدهاي زمان و مكان مانند yesterday(ديروز) و school (مدرسه) آشنا شديد.
همچنين با قيدهاي تكرار مانند usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده ايد. در اين درس با قيدهاي حالت، آشنا مي شويد.

2 – با اضافه كردن ly به آخر صفت مي توان قيد حالت ساخت. به مثال زير توجه كنيد.


Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگي (قيد)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آساني (قيد)

3 – صفت قبل از اسم مي آيد و اسم را توصيف مي كند. قيد معمولاً در پايان جمله مي آيد و چگونگي انجام يافتن فعل را بيان مي كند.

 

 

او راننده ي بدي است.He is a bad driver.              
    صفت bad :

او به طور بدي رانندگي مي كند.   He drives badly.   
 قيد badly :

4 – بعضي از صفات براي تبديل شدن به قيد ly نمي گيرند بلكه شكل قيدي آنها با صفت فرق مي كند و بايستي كه از حفظ شوند مانند :


(صفت)Good --> well(قيد)

5 – شكل قيد بعضي از صفات مانند خود صفت است و Ly نمي گيرند.


Fast --> fast
Hard --> hard

به مثال زير توجه كنيد.

او كارگر سخت كوشي است. He is a hard worker. 

   صفت Hard :
او سخت كار مي كند. He works hard.                   

   قيد  Hard :

 

  تمرين
1 – در جاي خالي كلمات مناسب به كار ببريد.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحيح است. Hard صفتي است كه براي تبديل شدن به قيد حالت ly نمي گيرد.

 

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحيح است . fast صفتي است كه براي تبديل شدن به قيد حالت ly نمي گيرد.

 

3 – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحيح است. با اضافه كردن ly به صفت carfull قيد حالت ساخته مي شود.

  

 

  2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

 

1- she is doing her homework ……. (careless – carefully - carefull)

پاسخ : carefully صحيح است. چون در اينجا به قيد حالت نياز داريم.

 

2 – she is a ……. driver. (slowly – carefully - fast)

پاسخ‌: fast صحيح است چون در اينجا به صفت احتياج داريم. Fast هم مي تواند صفت باشد هم قيدحالت.

 

3 – Mina is a …………student. she speaks English well. (well – good – bad)

پاسخ : good صحيح است چون قبل از اسم احتياج به صفت داريم كه اسم را توصيف كند.

 

4 – I am a fast runner. I run ………. ( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحيح است. چون بعد از فعل احتياج به قيد حالت داريم كه چگونگي انجام فعل را بيان كند.

 

5 – They learn English…………. (easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحيح است . چون درا ينجا به قيد حالت نياز داريم.

 

 

درس نهم: زمان آينده

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره زمان آينده مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

1 – براي ساختن زمان آينده از فعل كمكي will استفاده مي شود. به اين ترتيب كه will رادر جمله قبل از فعل اصلي مي آوريم.

I go to school everyday.
من هر روز به مدرسه مي روم.

I will go to school tomorrow.
من فردا به مدرسه خواهم رفت.

2 – براي منفي كردن از will not قبل از فعل اصلي استفاده مي شود.

I will not go to school tomorrow.‌
من فردا به مدرسه نخواهم رفت.

3 – براي سؤالي كردن will را اول جمله و قبل از فاعل مي آوريم.

Will you go to school tomorrow?
آيا فردا به مدرسه خواهي رفت.

4- فعل كمكي will براي همه فاعل ها به طور يكسان به كار مي رود.

5 – معمولاً در جمله با زمان آينده از قيد زمان مناسب در آخر جمله استفاده مي شود. مانند:

tomorrow

‌‌ )هفته آينده next week : و ماه آينده (next month: اسم زمان next +  
 

 

6 – از فعل كمكي may هم مي توان براي زمان آينده استفاده كرد كه احتمال و امكان انجام كار در آينده را مي دهد.  

 

  تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1- ……………………?
Yes , I will write a letter tomorrow.
 Will you write a letter tomorrow? :پاسخ

جملات زمان آينده ساده با آوردن will به اول جمله (قبل از فاعل) سؤالي مي شوند.

 

2 – Where……………………?
They will stay in Tehran for two weeks.
Where will they stay for two weeks. :پاسخ
 

 

  2 – پاسخ كامل بدهيد.

1- Will you eat lunch in a restaurant tomorrow?

براي دادن پاسخ منفي زمان آينده از will not يا مخفف آن won't استفاده مي شود.

+نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۷ساعت8:30توسط B.A.nia - دبير زبان انگليسي | |